مشورهای خوب برای صحت اطفال کوچک / Farsi

هنگامی که شما در یک کشور خارجی جدید هستند و
کودکان خردسال، اغلب بسیاری از چیزهایی که بسیار
متفاوت به کشور خود وجود دارد. جزوات زیر برای
مادران و پدران در نظر گرفته شده، شما را با مهم
ترین توصیه است که به پدر و مادر در دانمارک در
.مورد سلامت نوزاد داده شده

مشورهای خوب برای صحت اطفال کوچک

جدید – از صفر تا دو ساله فرزندان سالم در یک کشور

برنامه واکسیناسیون کودکان دانمارک